farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Här finner du våra köpevillkor

returpolicy och återbetalning köpevillkor

Innan du beställer varor hos os ber vi dig att du läser våra köpevillkor. Vi hänvisar och till vår Läs också vår personuppgiftspolicy och cookiespolicy.

– Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i sortiment och priser.
– Vi reserverar oss för utsålda och ej inkomna varor samt tryckfel.
– Du måste vara 18 år (myndig) för att handla hos oss.

Företagsuppgifter

Telefon
0370 123 83
0703 88 88 83

E-post
order@farthinder.net

Adress
Proni AB

Att: Peter Allard
Litorinavägen 19
26977 Torekov

1. Generella bestämmelser

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller i samtliga fall för kund/leveratörsförhållande med PRONI AB. Med mindre det föreligger ett av PRONI AB annat formulerat skriftligt avtal beträffande en eller flera av nedanstående försäljnings- och leveransvillkor. De nedanför anförda försäljnings- och leveransvillkoren går, oavsett eventuella av köpare anförda köpesvillkor, före sådana, med mindre att PRONI AB skriftligt har accepterat detta.

De i PRONI AB:s kataloger, försäljningsmateral eller liknande anförda illustrationer, angivelser av mått, vikt eller liknande är inte bindande för PRONI AB, som förbehåller sig rätten för ändringar i utförandet eller försäljningen av produkter utan föregående varsel till köparen. Ingen av de av PRONI AB utlämnade försäljningsspecifikationer vare sig det är kataloger, erbjudanden, orderebekräftelser eller liknande får utan PRONI AB:s samtycke kopieras och/eller användas till tredje part.

Alla angivna erbjudanden skall förstås som varaktiga och är, om inget annat anges, giltiga i 8 dagar från erbjudandedatumet. Dessutom är mellanförsäljning av erbjudna varor alltid förbehållet, även om detta inte uttryckligen är angivet i erbjudandet.

Direkt inskickade ordrar eller ordrar upptagna genom PRONI AB representanter; ändringar eller utökande av ordrar samt muntlig avtal är endast gällande, när det är skriftligt bekräftat av PRONI AB.

Alla orderbekräftelser är angivna med förbehåll av force majeure, såsom strejk, lockout, brand, krig, borgerliga oroligheter, import- eller exportrestriktioner, transporthinder samt med förbehåll för oförusatta driftsstörningar, uteblivna eller försenade leveranser från underleverantörer. Ifall ordrar inte kan uppfyllas av sådana orsaker är PRONI AB befriad från ansvar. Detta gäller oavsett om det är möjligt att skaffa fram en motsvarande vara från andra leverantörer än den leverantör som normalt skulle genomföra leveransen av de erbjudna eller orderbekräftade varor. PRONI AB förbehåller sig rätten för över- eller utleverans med specialproducerade varor med upp till 10% av de avtalade ordermängderna.

De angivna leveranstider räknas från emottagandet av de fulla och slutgiltiga instruktionerna och är så exakta som möjligt. PRONI AB påtar sig inget ansvar för direkta eller indirekta förluster i anslutning till överskridning av leveranstiderna. En överskridning berättigar inte heller köparen att annullera ordern, med mindre det är tal om en väsentlig försening. PRONI AB förbehåller sig rätten att företa delleveranser, med mindre annat är överenskommet.

Fraktkostnader avhålls av köparen, med mindre annat är överenskommet. Försändelser sker på köparens risk, även i tillfälle av fraktfri leverans.

När inget annat är avtalat, är de angivna priserna gällande listpriser vid tidpunkten för avlämnandet av orderbekräftelsen. PRONI AB förbehåller sig rätten att reglera priserna utan föregående varsel.

Egendomsrätten till det köpta går över till köparen först när den hela avtalade köpesumman är betald.

 

Betalningsvillkoren är 20 dagar netto, med mindre annat är angivet i erbjudandet, orderbekräftelsen eller faktura. Sker betalning inte på förfallotiden, debiteras 2% ränta per påbörjad månad efter förfallodatumet. Eventuell kontantrabatt beräknas av fakturabeloppet exklusive moms, avgifter, emballage och frakt. Vid utsändning av betalningspåminnelse påräknas en påminnelseavgift.

Annullering och uppskjutning av leverans av ordern kan endast ske efter föregående avtal och mot debitering av PRONI AB:s omkostnader. Lagervaror tas endast i retur efter föregående avtal och endast mot debitering av en avgift. Returnering sker på köparens räkning och risk. Specialutarbetade varor eller speciellt anskaffade varor tas inte i retur. 

PRONI AB är endast ansvarig för personskador, om det bevisas att skadan kan skyllas på fel eller försummelser begångna av PRONI AB. Bortsett från grov oaktsamhet är PRONI AB inte ansvarig för skador på fast egendom eller lösöre som inträder medan leveransen är i köparens besittning. På samma villkor är PRONI AB inte heller ansvarig för skador på och från de produkter, som är förorsakade av köparen på och från de produkter, vari dessa ingår. PRONI AB är inte ansvarig för driftsförluster, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. I den utsträckning PRONI AB måste bli pålagd produktansvar jämtemot tredje part, är köparen förpliktad att hålla PRONI AB skadeslös i samma omfång, som PRONI AB:s ansvar är begränsat i överensstämmelse till ovanstående.

Brister som kan skyllas på fel begångna av PRONI AB ger köparen rätt att kräva omleverans eller vid mindre väsentliga brister rätt till förhållandevis avslag i köpessumman. I tillfälle av omleverans av varor är leveransen underkastade samma leveransvillkor och förbehåll som var gällande vid den ursprungliga leveransen. Endast om omleverans inte kan ske, har köparen rätt att kräva en ersättning. Ersättningen kan dock aldrig överstiga den saknade varans faktureringspris. Utöver ovannämnda påtar sig PRONI AB inte något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster i anslutning till brister. Färg- eller materialändringar kan förekomma på varor efter deras ibruktagning, som normal följd av solljus eller väderlekens påverkan och betraktas därför inte som brist. Reklamationer skall alltid tas emot omgående, skriftligt och senast 8 dagar efter att bristerna är upptäckta eller borde vara upptäckta

✔ Faktura
Kreditupplysning utföres. Fakturan skickas genom Visma Administration 2000. Vi skickar även E-fakturor till kommun och statliga verksamheter.

✔ Worldline
Med Worldlinde kan du betala med Visa, Mastercard och Maestro via en betalningslänk, som visas efter lagd order. Mer information om Worldline finns på www.worldline.com.

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt” 

✔ Swish
Enkel smidig betalning. Swish-appen krävs för betalning.

visa mastercard maestro swish proni ab köpevillkor

Då vi i huvudsak säljer till företag, offentliga myndigheter och föreningar är våra priser visade exklusive moms. Vi rekommenderar privatpersoner att använda worldline eller Swish. 

✔ Worldline
Med Worldlinde kan du betala med Visa, Mastercard och Maestro via en betalningslänk, som visas efter lagd order. Mer information om Worldline finns på www.worldline.com.

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt” 

✔ Swish
Enkel smidig betalning. Swish-appen krävs för betalning.

visa mastercard maestro swish proni ab köpevillkor