farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
kravallstaket lastning torekov

Områdesskydd

Kravallstaket och byggstängsel för bästa områdesskydd

Kravallstaket och mobila byggstängsel är riktigt populära produkter i Sverige och Norden för att hålla obehöriga borta från arbetsplatsen och öka säkerheten. Här hittar du kompletta byggsatser med staket, fundament, paneler för tuffa tak samt byggstaket till ett riktigt bra pris. Vid köp av en paketvara ingår klämmor och fundament så att du får allt du behöver för en säker barriär.

Till rätt pris

Stabila kravallstaket och staket för evenemang till rätt pris. Med dessa kan du enkelt koppla ihop staketen och vinkla dem till önskad längd och formation. De är perfekta för arbetsplatser och evenemang. Vi har både rallystaketet, TA-balkar men även eventstaketet till ett attraktivt pris. De håller hög kvalitet och är dessutom lätta att montera. En stabil konstruktion och högprismatiska reflexer. Varje staket är en fast sektion med separata fötter. Fäst staketen mot varandra och bildar en stabil, flexibel gräns.

Blockering under grävning och arbeten

Våra staket är utmärkt hjälpmedel för att höja säkerheten. I samband med grävning används staketen för att påkalla uppmärksamheten och förhindra obehörig trafik. Produkternas utformning bygger på specialistkompetens i kombination med moderna maskiner och effektivt korrosionsskydd. Med gedigen konstruktion blir det en trygghet för dig som kund både vid inköp, användning och även hantering.

Hantering av staket med hjälp av förvaringshäckar

För att underlätta för dig som arbetar med staketen rekommenderar vi våra förvaringskorgar. Det gör dem enklare att hantera och även att sätta upp. Staketen är smidiga och häckarna underlättar hanteringen. Staketen syns tydligt och vi har många lösningar.

Mått och anpassning

We often work with larger customers who sometimes have unique needs, and we look forward to helping you as well. Contact us and we will tell you more about how we can help you. Regardless of whether it concerns riot fences, event fences or other forms of fencing, we can offer you and your colleagues a safe working environment so that you can focus on work.

If you do not find what you are looking for or need additional information. Contact us directly on 0370-123 83 or email order@farthinder.net .

Picket fence and construction fence to prevent unauthorized traffic.

Riot fences and mobile construction fences are really popular products in Sweden and the Nordics to keep unauthorized people out of the workplace and increase safety. Here you will find complete kits with fences, foundations, panels for tough roofs as well as construction fences at a really good price. When purchasing a package item, clamps and foundations are included so that you get everything you need for a safe barrier.

At the right price

Stable riot fences and fences for events at the right price. With these you can easily connect the fences and angle them to the desired length and formation. They are perfect for workplaces and events. We have both the rally fence, TA beams but also the event fence at an attractive price. They are of high quality and are also easy to assemble. A stable construction and highly prismatic reflexes. Each fence is a fixed section with separate feet. Attach the fences to each other and form a stable, flexible boundary.

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter