farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.

Vad behöver jag veta vid köp av Farthinder

Texten är från Trafikverkets hemsida: 

Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap 10 § är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av fordon får äga rum på enskild väg. Följande trafikinskränkningar kan påverka statsbidraget och får därför, från bidragssynpunkt, inte ske utan samråd med Trafikverket.

 • Förbud mot trafik med motorfordon av visst slag eller fordon med last av viss beskaffenhet.
 • Begränsning av största bredd, längd eller vikt.

Kortvariga begränsningar, till exempel under tjällossningsperioden, påverkar dock inte bidraget under förutsättning att väghållaren rapporterar avstängningen till Trafikverket.

När ni rapporterar in tjälavstängningar kontakta gärna Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921

Texten är från Trafikverket: Väghållaren sköter sin väg själv, utan statsbidrag, och har rätt att stänga av vägen med farthinder, hastighetsdisplay, vägmärke eller bom.

Enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap 10 § är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av fordon får äga rum på enskild väg.

Vägens ägare kan också besluta om största längd och bredd samt högsta totalvikt på fordon.

Hastighetsbegränsning och parkeringsförbud på enskild väg kräver lokal trafikföreskrift vilket beslutas av kommunen inom tättbebyggt område. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som beslutar.

Trafikförordning 10 kap 10 §

I fråga om en enskild väg skall ägaren av vägen avgöra om trafik med motordrivna fordon eller ett visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum. Sådant förbud får avse även fordon med viss största bredd, längd eller vikt.
Förbud enligt första stycket skall utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt

Texten är från Trafikverket, vi har länkat vidare med våra produkter som förslag.

Följande tre typer av farthinder är vanliga på enskilda vägar:

 1. Gupp, vilket är anpassat för hastigheten på vägen.
 2. Hastighetspåminnare (digital skylt som anger fordons hastighet). Detta hittar ni här.
 3. Sidoförskjutning (chikan). Vi på Proni AB rekommenderar att man gör detta med fartgupp, se placering. Nackdelen med blomlådor är att antingen placeras de för tätt och då kan blåljuspersonal så som räddningstjänst få problem att komma fram. Eller placeras de för långt isär och då kan de få motsatt effekt.
Placering av Farthindren är viktigt!

Farthinder fungerar som så att de som kör över hindret med ena eller båda hjulparen vilket tvingas sänka farten till lämplig hastighet. Kör man fort fort blir det stötigt.  Blomlådor skärmar av vägen och bildar en chikan vilket sänker hastigheten. Problemet med blomlådor är att fordon har olika förutsättningar. Med icke eftergivliga säkerhetsanordningar i körbanan kan detta bli problem för blåljuspersonal och lastbilar vi passage. Om de ställs för långt ifrån varandra så har de ingen effekt. En situation som gärna leder till bråk och osämja bland grannar.

Vi rekommenderar er att göra en trafiksäker miljö med farthinder. Dessa kan dock också placeras som en chikan/sidoförskjutet vilket underlättar framkomlighet för oskyddade trafikanter medan det sänker farten för fordonen som kör för fort på ett mycket effektivt sätt, se placering. 

 

 • Centrerat går att ge utrymme för oskyddade trafikanter på sidorna.
 • Chikan kan underlätta framkomlighet och samtidigt förstärka fartsänkningen.
 • Att placera Farthinder över hela körbredden är det effektivaste sättet att förhindra buskörning.
 • placering farthinder
  placering farthinder sidoförskjutet, centrerat eller justerat
Enskilda väghållare beslutar själva om att anlägga farthinder på sin väg. Det är lämpligt att ta beslutet på en årsstämma och att styrelsen sedan verkställer beslutet. Om väghållaren får statsbidrag bör hen samråda med Trafikverket först.

När det gäller gupp är Trafikverkets krav att det ska vara utformat så att det ger så lite obehag som möjligt för fordon som håller rätt hastighet.  

Watts Modell

För att få fram rätt sorts Farthinder på rätt väg finns Watts modell vilket är en uträkning på höjd i kombination med bredd vilket ger olika resultat. Oavsett era förutsättningar har vi det som efterfrågas.   

De tillåtna mobila/flyttbara Farthindren är:

Cirkelgupp – Det vanligaste förekommande Farthindret i Sverige. 

Platågupp – Det enda Farthindret som uppfyller dessa riktlinjer i gummi är Värnamo Farthinder. Annars är dessa oftast asfalterade alternativ. 

Dynamiska Farthinder – Vägkuddar, Anpassade Farthinder för yrkestrafik.   

 

Det viktigaste är att ni använder er av ett säkert Farthinder. Ett bra Farthinder för utplacering under vår och som plockas bort innan snön kommer  ska ha prismareflexer. Dessa kallas “kattögon” då de blinkar till då man riktar ljus mot dem. För att ett Farthinder ska synas då det är mörkt bör det även ha reflekterande kontrastfärger. Antingen gult/svart eller som originalet Värnamo Farthinder vit/svart vilket är den starkaste kontrasten och något vi använt sedan 1963. 

Sedan är det viktigt att hitta rätt sorts Farthinder. Antingen om man behöver ett hårdare väggupp för gångfartshastighet eller ett mjukare som lämpar sig dels för vägar med högre hastighet eller om man inte vill ha en så hård markering vid överfart. 

 

Farthinder finns för att förhindra olyckor. Som en viktig del i nollvisionen vars långsiktiga mål är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.

Farthinder får ner hastigheten i trafiken. Genom sänkt hastighet förhindras olyckor och dödsfall. 

Grundregeln är att ta reda på vem som äger vägen. De är beslutsfattare. 

Är det en enskild/privat väg är det alltså upp till dig.  

Vid en vägsamfällighet eller annan plats där man äger vägen tillsammans behöver man ett gemensamt beslut i styrelsen om att farthinder får läggas ut. Vid specifika Frågor är riksförbundet enskilda vägar en bra hjälp. 

Om det är en kommunal väg får man ansöka hos kommunen. För att hjälpa er har vi här länkar till landets samtliga kommuner, klicka dig vidare här.

För att få rätt Farthinder till rätt plats är både längd, bredd och höjd viktigt. Ju högre och smalare (körriktningen) fartguppet är desto tuffare blir det att köra över för bilens fjädring. Att köra över Farthinder med en bil med hög markfrigång gentemot en sportbil eller raggarbil med låg makfrigång får helt olika effekt. Vi har rätt produkt utifrån just era förhållanden. 

Utöver höjden är det också viktigt att ni köper ett godkänt farthinder så som cirkelgupp, platågupp eller dynamiskt farthinder. Vi har rätt lösning just för er.  

Vi som tillverkare av Farthinder utgår från Watts-modell vilket är en kombination av längden på Farthindret. Alltså avståndet från att man börjar köra över hindret tills dess att man passerat det. 

Ju längre Farthindret är desto högre kan det vara utan att skapa ett alltför stort obehag. Tala med oss kring en lämplig lösning för just ert behov. 

Hör gärna av er så berättar vi mer: 0370 – 123 83

Den Vanligaste sortens Farthinder är cirkelgupp. Inom denna kategorin har vi flera modeller med olika hårdhet som lämpar sig för olika hastigheter. Hit hör både tillfälliga Farthinder för rekommenderad hastighet 30km/h. Även våra mjukare modeller för högre hastigheter eller då man önskar en mindre stöt i bilen vid passage. Även våra Farthinder vid arbete på väg är av modellen cirkelgupp.  

Platågupp är en vanlig utformning för professionella asfalterade gupp men också vårt Värnamo Farthinder. Vi är de enda på marknaden som erbjuder ett mobilt Farthinder av denna sort på marknaden. 

Vägkudde är ett speciellt Farthinder utformat för yrkestrafik. Detta Farthinder sänker hastigheten effektivt mot vanlig trafik medan bussar och fordon med bredare hjulbredd kan grensla hindret. 

Vissa gör egna lösningar på marknaden med Farthinder med raka höga kanter. Detta leder till väldigt hårda Farthinder som skapar problem för oskyddade trafikanter men även vid passage för släp. Vill ni sänka hastigheten till gångfartshastighet rekommenderar vi istället vårt ZeBra Farthinder som är ett säkert och effektivt hinder. 

Chikan/ Sidoförskjutning För ett antal år sedan var det populärt med blomlådor vilka man satte reflexer på och odlade i. Det man kom fram till var att detta var en omtyckt plats för barnen att leka kurragömma i samt att de gjorde det svårt för uttryckningsfordon att komma fram. Vill man sänka hastigheten på detta vis rekommenderar vi våra eftergivliga sidomarkering. Fördelen med dessa är att det inte går att gömma sig bakom dem.   

Hastighetsdisplayer är en ny sorts fartsänkare där man mäter fordonens hastighet på passerande fordon och ger dem en uppmaning i realtid att sänka hastigheten. Den här sortens digitala trafiksystem kommer att bli vanligt förekommande och är ett bra komplement till våra mobila Farthinder. 

För fartsänkning och begränsning av trafik är även vägbommar ett alternativ. Detta är det slutliga steget där man helt begränsar framkomligheten för obehörig trafik. 

 

Utöver Farthindret rekommenderar vi blå sidomarkering med gul reflex samt vägmärke A9 varning för Farthinder. Utöver vägmärket är det även bra att ha ett tilläggsmärke som förtydligar med texten “Farthinder”

Det förekommer egna lösningar av Farthinder och varje år får vi samtal från kunder som testat hemmagjorda lösningar antingen egentillverkade eller framtagna av tyvärr förekommande oseriösa aktörer på marknaden.

För att undvika missförstånd och förhindra olyckor. 

Ett Farthinder ska ha följande egenskaper

 • Vara ett cirkelgupp, platågupp eller dynamiskt farthinder. 
 • Ha tydliga reflexer så att det syns tydligt. Kontrasterande reflexer och kattögon rekommenderas för de lösningar som sätts ut på våren och plockas upp innan plogbilen kommer. 
 • Farthindren bör kompletteras med eftergivlig sidomarkering och vägmärke. 
Farthinder böra ha avfasade hörn för att inte bli alltför stötigt att köra över. Skarpa kanter på farthinder i gummi kan ge följande problem:
 • Skador på person och utrustning
 • Olyckor och problem då man kör med släp.
 • Ett mycket stötigt hinder som skapar problem för alla oavsett vilken hastighet.
Var också noggranna med att Farthindret ni köper har reflekterander kontrastfärg och kattögon som reflexer. Dessa är tänkta till Farthindren och skapar en trygg miljö även då det är mörkt.

Svar: Om inga vägmärken hänvisar till vem som har skyldighet att lämna företräde då man anländer till ett Farthinder finns det en grundregel. Den som som anländer först till avsmalningen eller farthindret har företräde, och får köra först.

Tänk dock på att farthindren är utplacerade för att sänka hastigheten och förhindra olyckor, ta det lugnt i trafiken. 

Kompletta Farthinder ökar säkerheten
detaljer på zebra farthinder gör att det syns tydligt i mörker
Var noga med detaljerna för ett säkert Farthinder
sidomarkering blå 100 procent tpu ce
Sidomarkering som uppmärksammar Farthindret.