farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
farthinder.net plasticprodukter originalet sedan 1963 fyller 60 år.
utryuckningsfordon tältskylt

Varningstält

Varningstält är en viktig del av säkerheten vid vägarbeten och nödsituationer.

Påkalla uppmärksamhet vid olyckor och vägarbeten. Varningstält med vägskylt uppmärksammar fara för ökad säkerhet. Detta är det perfekta verktyget för att fånga uppmärksamhet när du arbetar på vägen. Tillsammans med bärbara farthinder och annan TA-utrustning sänker vi hastigheten.

Tälten är enkla att sätta upp och ta ner och visar även flera meddelanden, vilket gör dem idealiska för snabba ingrepp vid vägarbeten och nödsituationer. Dessutom är de lätta och bärbara, vilket gör dem lätta att transportera och installera på plats. Du kan vara säker på att din personal och de som passerar kommer att känna sig trygga när du använder varningstält med vägmarkeringar. Vi rekommenderar våra Speed ​​Barriärer för arbete på vägen tillsammans med vägtälten.

Med ett brett utbud av olika storlekar och modeller är det lätt att hitta rätt nödtält för dina behov. Oavsett om du behöver uttryckstälten för ett mindre vägarbete eller för ett betydligt större uttryck så finns det varianter som passar dina behov. Så se till att du har rätt varningstält med vägmarkeringar för ditt nästa vägarbete och nödprojekt. Säkerheten för din personal och för förbipasserande kommer att öka markant med hjälp av varningsställ och du kan vara säker på att jobbet utförs på ett säkert och effektivt sätt. Med varningstält med vägmarkeringar kommer du att göra vägarbeten och nödsamtal säkrare och mer produktiva. Beställ idag och upplev fördelarna.

Tälten har olika reflekterande egenskaper.

Vägmärkestältets användningsområde ställer olika krav. Vi tillverkar vägmärkestälten efter kundens behov och kan nästan göra vilka skyltar och budskap som helst. Alla våra budskap i form av vägmärken uppfyller och överträffar myndigheternas krav. De kommer med 1-3 olika sidor för ett eller flera budskap. De går också att få med olika kvaliteter på reflex. Varningstälten levererar färdiga i praktiskt fodral vilket gör att du kan använda varningstältet direkt efter leverans. Alla varningstält kan också leverera i flertalet olika reflexmaterial. Som standard har budskapen reflexklass R1. Kontakta oss för alternativ reflexklass R2 och R3. Undantaget är Varningstältet A20 “Grävgubbe” som alltid levereras i reflexklass R3. Detta för att uppfylla kraven för vägmärket.

Slutligen behöver ni köpa flera tält?

Kontakta oss för en offert. Telefon 0703-888 883 .

Warning tents are an important part of safety during road works and emergencies.

Call for attention in the event of accidents and roadworks. Warning tent with road sign draws attention to danger for increased safety. This is the perfect tool to attract attention when working on the road. Together with portable speed bumps and other TA equipment, we lower the speed.

The tents are easy to set up and take down and also display multiple messages, making them ideal for quick interventions in roadworks and emergencies. In addition, they are light and portable, making them easy to transport and install on site. You can be sure that your staff and those passing by will feel safe when you use warning tents with road markings. We recommend our Speed ​​Barriers for work on the road together with the road tents .

With a wide range of different sizes and models, it’s easy to find the right emergency tent for your needs. Regardless of whether you need the expression tents for a minor road work or for a significantly larger expression, there are variants to suit your needs. So make sure you have the right warning tent with road markings for your next roadworks and emergency project. Safety for your staff and for those passing by will increase significantly with the help of warning stands and you can be sure that the job is carried out in a safe and efficient manner. With warning tents with road markings, you will make road works and emergency calls safer and more productive. Order today and experience the benefits.

The tents have different reflective qualities.

Vägmärkestältets användningsområde ställer olika krav. Vi tillverkar vägmärkestälten efter kundens behov och kan nästan göra vilka skyltar och budskap som helst. Alla våra budskap i form av vägmärken uppfyller och överträffar myndigheternas krav. De kommer med 1-3 olika sidor för ett eller flera budskap. De går också att få med olika kvaliteter på reflex.  Varningstälten levereras färdiga i praktiskt fodral vilket gör att du kan använda varningstältet direkt efter leverans. Alla varningstält kan också levereras i flertalet olika reflexmaterial. Som standard har budskapen reflexklass R1. Kontakta oss för alternativ reflexklass R2 och R3. Undantaget är Varningstältet A20 “Grävgubbe” som alltid levereras i reflexklass R3. Detta för att uppfylla kraven för vägmärket.

Slutligen behöver ni köpa flera tält?

Contact us for a quote. Phone 0703-888 883 .

Hitta rätt

Pris

Sortera produkter